วัดไทยพุทธคยา935
ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง นับว่าเป็นเรื่องมงคล
ในวันนี้ ยามเช้าภายหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันท์เช้าเรียบร้อยแล้ว ได้มีนายควาญช้างนำช้างเข้ามาในวัดไทยพุทธคยา เพื่อให้เกิดความเป็นศฺริมงคล ตลอดจนให้พระภิกษุึสงฆ์ได้บริจาคทาน
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วัรยุทฺโธ ได้ประทานอาหารแด่ช้าง
และปัจจัย เพื่อให้นายควาญช้างได้ไว้ซื้ออาหารในการดำรงชีพของนายควาญช้าง และช้างสืบไป
ขอความเจริญจงบังเกิดแด่ผู้มีจิตใจอันประเสริฐสืบไป
 
 
 
ติดต่อแฮนด์84000