วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า

สถานพยาบาล วัดไทยพุทธคยาคลีนิค
สถานพยาบาลดูแลผู้แสวงบุญ
แนวทาง การไปแสวงบุญของชาวพุทธไทยมีจำนวนมากชึ้นทุกปี ทั้งที่ทำกิจทางศาสนา แล้วเดินทางต่อไปยังสถานที่ต่างๆ
บางส่วนอยู่เป็นประจำที่เป็นเวลานาน เรียกว่า “ไปปฏิบัติธรรมในเชิงการแสวงบุญ”โดยอาศัยวัดไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดพุทธสถานสมควรยกระดับหรือฐานะของวัดให้เป็นตัวแทนของรัฐ ซ่วยดูแลผู้แสวงบุญ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีระดับอายุและฐานะต่างกัน
-จัดประสานให้มีตู้ยาและห้องปฐมพยาบาล
-จัดแพทย์พยาบาลและผู้ปรึกษาแก่คณะผู้เดินทางและแสวงบุญ
-จัดศุนย์กลางพยาบาลไว้ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
-จัดศุนย์กลางพยาบาลไว้ที่สถานพยาบาลพุทธคยา
-จัดศุนย์กลางพยาบาลไว้ที่สถานพยาบาลดูแลผู้แสวงบุญที่ชายแดนอินเดีย-เนปาล(วัดไทยนวราชรัตนาราม๙๖๐)
-จัดคณะแพทย์พยาบาลออกตรวจรักษานักศึกษาตามมหาวิทยาลัย

ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิดผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด
พระสงฆ์อาพาธมารับการพยาบาลรักษา
ผู้ประสบเหตุชาวอินเดียมาขอรับการรักษา
ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิดโีรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาโีรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา
พระสงฆ์มาเรียนหนังสือ ขอรับยามาขอยาสามัญประจำวัด ที่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า
ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด
ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด
ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด ผู้ใดต้องการอุปฐากเรา ตถาคต จงอุปัฎฐาก ภิกษุผู้เจ็บป่วยเถิด
 
และประชาชนผู้แสวงบุญมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ติดต่อแฮนด์84000