วัดไทยพุทธคยา935
สักครังหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธ
บวชเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่ลานพระศรีมหาโพธิ พุทธคยา


เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
พิธีบรรพชา-อุปสมบท มดแทนึุณบิครมารดา ถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บรรพชาอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของมารดา
ผู้ให้กำเนิดและ รำลึกถึงพรัมารดาของพระมหาศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้เทศนาสอนนาค ด้วยในวาระที่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ
เรื่อง"มาตา อรหํ สเก ฆเรพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้าน"

ณ วัดไทยพุทธคยา ต.โพธิคยา อ.คยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
ซึ่งประกอบด้วย ๔ นาค ดังนี้
๑.นาคกฤษณกันฑ์ จันทร์แก้ว บวช ๓ เดือน
๒.นาคชานนท์ ลอยละลิ่ว บวช ๓ เดือน
๓.นาคจตุพล รอดเนียม บวช ๒ เดือน
๔.นาคศักดิ์อรุณ คูททา บวช ๓ เดือน

ประกาศอนุโมทนาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

พระภิกษุสงฆ์ วัดไทยพุทธคยาพร้อมด้วยแม่ชีและประชาชนชาวไทยที่ประเทศอินเดีย ร่วมกันลงนาน ถวายพระพร 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ติดต่อแฮนด์84000